Zespół Szkół w Sokółce
center-left.png center-right.png
Nawigacja
blank.gif blank.gif
Kanały RSS
RSS News
RSS Artykuły
RSS Zdjęcia
RSS Pliki
blank.gif blank.gif
Meta Tags
Sokółka liceum Podlasie szkoła podlaskie edukacja rada uczniowie młodzież klasy.

blank.gif blank.gif
Zasady rekrutacji L.O.D.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSOŁYCH W SOKÓŁCE
 
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych trybów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zmianami);
3. Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalania terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
4. Statut Zespołu Szkół w Sokółce.

Postanowienia ogólne
1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.
2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej jest wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora szkoły.
3. Członkami komisji są przedstawiciele Rady Pedagogicznej powoływani do pracy w komisji przez dyrektora szkoły.
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją, a w szczególności:
a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodne z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji;
b) ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym;
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
e) poddaje informację o wolnych miejscach w szkole;
f) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
5. O przyjęcie do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
6. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej, którzy ukończyli lub ukończą 18 lat w roku szkolnym, w którym podejmą naukę w szkole. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie słuchacza który, nie ukończył 18 lat.
7. Kandydaci do liceum składają dokumenty w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.
8. Podczas rekrutacji stosowane są kryteria określone przez Kuratora Oświaty.
9. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
 
Dokumenty
Kandydaci mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do szkoły;
b) dwie fotografie;
c) świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
d) zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego w przypadku kandydatów – absolwentów gimnazjum;
e) kserokopia dowodu osobistego lub metryki urodzenia w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 lat w chwili prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00.


czytano: 351 razy
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Adres
Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
16-100 Sokółka
ul. Mickiewicza 11
blank.gif blank.gif
Telefony
tel/fax: (85) 711-25-74
tel.: (85) 711-25-29
blank.gif blank.gif
E-mail
blank.gif blank.gif
Do wakacji...
pozostało 298 dni
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png